Les violences de genre. Analyse comparative des pratiques judiciaires et médiatiques En France et en Espagne

  1. Laetitia Franquet
Supervised by:
  1. Lluís Flaquer Director
  2. Charles-Henry Cuin Director

Defence university: Universitat Autònoma de Barcelona

Year of defence: 2013

Committee:
  1. Gerardo Meil Landwerlin Chair
  2. Inés Alberdi Alonso Secretary
  3. Nathalie Przygodzki Lionet Committee member
  4. Yves Raibaud Committee member
  5. Anna Escobedo Committee member
  6. Marlène Coulomb-Gully Committee member

Type: Thesis

Teseo: 350367 DIALNET lock_openTDX editor

Abstract

Aquesta tesi pretén millorar el coneixement i la comprensió de les violències de gènere. Més concretament, està lligada a comprendre com la seva presa de consciència ha emergit dins l’esfera política sota l’impuls del feminisme d’estat espanyol i com les institucions estatals franceses i espanyoles han enfrontat la problemàtica i han traduït legislativament aquest problema social. L’anàlisi d’aquests dos contextos (nacionals, regionals i locals) permet de posar èmfasi en l’evolució de practiques jurídiques i mediàtiques a diferents escales. Aquest estudi comparatiu mostra les repercussions financeres, sanitàries i socials i fent especial atenció a l’interès de la intervenció de l’estat dins la lluita contra la violència exercida en contra de les dones en el si de la parella.Tanmateix, aquest problema social no ha pas aparegut de la mateixa manera a Franca i a Espanya. Diversos factors permeten explicar la seva posada en escena dins l’agenda política espanyola : el context geopolític, la debilitat de les polítiques familiars, la capacitat mobilitzadora del feminisme d’Estat i la seva mediatització. Després d’haver presentat l’evolució legislativa de les violències exercides sobre les dones dins el si de la parella en ambdós països, aquesta recerca aporta una lectura explicativa i comparativa del funcionament de la justícia davant aquestes situacions de violència estudiant les practiques dels tribunals de Bordeus i Barcelona entre els anys 2003 i 2009. Per últim, mostra un retrat contrastat de dues nacions on el reflex mediàtic de l’acció política descobreix dos models ben diferents. En aquest sentit presenta el rol dels missatges emesos per les campanyes de comunicació governamentals de la lluita contra la violència exercida sobre les dones i el de les “línies” editorials dels “informatius d’informació regional en matèria de tractament” de la violència de gènere. Així doncs, l’estudi d’aquestes pràctiques revela la influència d’una política social sobre la taxa de denúncies i el perfil dels condemnats.