Anàlisi de la organització i repartiment del treball familiar i el treball remunerat entre les parelles joves amb criatures petites, a catalunya. Pràctiques, representacions i condicions materials de vida

  1. Cristina Brullet Tenas

Defence university: Universitat Autònoma de Barcelona

Year of defence: 1996

Committee:
  1. Marina Subirats Martori Chair
  2. Joaquim Casal Bataller Secretary
  3. Dolors Comas d'Argemir Committee member
  4. Inés Alberdi Alonso Committee member
  5. Montserrat Solsona Committee member

Type: Thesis

Teseo: 55692 DIALNET lock_openDDD editor

Abstract

Objectius: L'objectiu de la tesi és explicar les tendències de canvi en les relacions de gènere en famílies joves tant respecte a les de conyugalidad com a les de parentalitat. L'anàlisi es focalitza sobre: (a) les formes de segregació sexual en les pràctiques de cura dels fills i en el treball domèstic; (b) la relació entre la divisió sexual del treball familiar amb la divisió sexual del treball en el mercat laboral d'ambdós cònjuges; (c) la diversitat de les pràctiques, representacions i combinacions del treball de cura, del treball remunerat i els valors en l'educació dels fills. (d) L'anàlisi sistemàtica i articulada de les diverses dimensions observades permet construir quatre tipus familiars bàsics. Pressupòsits teòrics i metodològics: (a) La tesi segueix la tradició objetivista i estructural però reconeix la dialèctica entre estructura i agència en l'explicació i comprensió de la realitat social i assumeix la teoria sociològica feminista en la definició del problema; (b) l'anàlisi es realitza sobre una mostra representativa de 356 llars de famílies joves biparentals amb, almenys, un fill o filla de 0 a 3 anys d'edat; (c) la hipòtesi general assumeix la idea que en les societats occidentals vivim un procés de canvi i transició familiar de caràcter estructural que està modificant de manera substancial l'organització tradicional del treball de cura i els rols parentales, a ritmes i intensitats diverses segons la classe social i la posició de les mares en el mercat de treball. Construcció de l'objecte d'estudi: S'analitza el problema des de les teories de l'articulació entre Treball Productiu - Treball Reproductiu, que permeten una aproximació microsociològica a l'organització i repartiment de la massa global de treball (familiar i remunerat) entre els cònjuges. El procés de conceptualització i operativización parteix dels següents conceptes: treball remunerat, treball familiar (organització, criança, domèstic), modalitats de repartiment, relacions de gènere, biparentalidad simètrica / asimètrica. Producció i Anàlisi de dades: Qüestionari estructurat (preguntes de resposta tancada i preguntes de resposta oberta), aplicat en entrevista personal (1994) a una mostra representativa d'un univers de població definit com "mares amb un fill/a de tres anys d'edat, o menor, convivint en parella" en una població industrial de més de 100.000 habitants. Anàlisis de taules de contingència i tècniques d'anàlisi factorial (ACM i ACA) Resultats: Els quatre tipus familiars construïts, com a síntesi final del procés d'anàlisi, evidencien el següent: Les relacions tradicionals de gènere (Tipus A: en una proporció de 6 sobre cada 10 parelles) van associades a unes condicions de vida estretament relacionades amb el fet que la mare no realitza treball remunerat, o ho fa en condicions molt precàries i inestables imposades, bàsicament, pel mercat de treball, no per desig propi. Ara bé, 3 de cada 10 parelles (Tipus B1, B2, B3) tendeixen a un repartiment del treball familiar i remunerat de tipus associatiu o compartit (modalitat que desitja idealment la gran majoria de totes les mares entrevistades). Són parelles de doble salari presents en tota l'escala social, però el repartiment compartit en les pràctiques quotidianes és de grau divers, segons siguin les condicions materials de vida d'aquestes parelles. El tipus de parella que més comparteix la cura y el treball remunerat és aquella en què la mare fa treball a temps complet, situació més freqüent a major qualificació professional.