Departament: Derecho Civil

Facultat: Derecho

Àrea: Dret Civil

Correu: masanc01@ucm.es

Doctor per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi La proteccion del consumidor en los contratos vinculados 2017. Dirigida per Dr. Eduardo Serrano Gómez.