Estat i desenvolupament econòmicel model de Kerala (India).

  1. Cairó Céspedes, Gemma
Supervised by:
  1. Javier Martínez Peinado Director

Defence university: Universitat de Barcelona

Fecha de defensa: 24 October 2002

Committee:
  1. José María Vidal Villa Chair
  2. Pablo Bustelo Gómez Secretary
  3. Roser Majoral Moliné Committee member
  4. Tomás Moltó García Committee member
  5. Carlos Berzosa Committee member

Type: Thesis

Teseo: 63765 DIALNET lock_openTDX editor

Abstract

El tema central de la tesi es lestudi del model de Kerala en relació al paradigma del desenvolupament humà i des duna perspectiva interdisciplinària. El model redistributiu de Kerala presenta un elevat desenvolupament social a la vegada que, especialment en els últims anys, són creixents les dificultats que el model presenta en termes sostenibilitat donat el trade-off entre creixement i distribució que el mateix presenta. En aquest treball sestudia la vinculació del model de Kerala amb la naturalesa de lEstat keralita i amb els trets de la seva societat. Per això el repte teòric que aquí es planteja és el paper de lEstat en la seva relació amb el procés dacumulació de capital en el marc dun país subdesenvolupat com es lÍndia -i en particular de Kerala-, i com lEstat ha estat influenciat pels diferents interessos econòmics i no econòmics presents a la societat. En lestudi de lEstat capitalista en els països subdesenvolupats cal incloure nous factors que defineixen la realitat daquella societat i que influeixen en la dinàmica i el funcionament de lEstat, nous factors que no deixen de ser resultat de la coexistència delements arrelats en la societat tradicional i de noves institucions fruit de la modernització lligada a la penetració capitalista. La interrelació entre els beneficis econòmics i socials distribuïts per lEstat capaç de desenvolupar un grau dautonomia respecte els interessos de les classes dominants- i lelevada fragmentació de la societat i del poder fruit de lorganització i articulació de diferents grups socials, és el factor que aquesta tesi apunta com a explicatiu del model de desenvolupament. El cas de Kerala ens mostra lespecificitat dun model on els vincles Estat-societat han quedat configurats per lacció col.lectiva organitzada i el paper redistributiu de lEstat en el marc duna realitat social concreta -explicada tant per les estructures productives com per les de dominació- que sha anat transformant. El model de Kerala ha significat un canvi fonamental en lesfera de la distribució encara que ha deixat inalterable la de producció, motiu pel qual la sostenibilitat de lestatratègia comença a posar-se en qüestionament i es planteja el paper de lEstat en la seva funció de creixement econòmic. El model de Kerala planteja importants qüestions en base a la consecució dun major nivell de desenvolupament humà del països pobres dacord amb les pròpies especificitats del món en desenvolupament. La tesi queda organitzada en dues grans parts. A la primera sexposa el context global indi en que queda emmarcada la tesi analitzant principalment lestratègia de desenvolupament indi arrel de la independència amb objectius modernitzadors i limitada pels diferents interessos econòmics i condicionants polítics, els trets de leconomia agrícola emfatitzant els impediments al desenvolupament de la reforma agrària, la política econòmica desenvolupada pels diferents governs, la naturalesa de lEstat indi com a Estat capitalista perifèric i la persistència de la identitat de casta en la societat índia com a element de dominació i de divisió de classe. A la segona part passa a analitzar-se el model de Kerala on després duna breu introducció sobre les característiques geogràfiques, culturals i polítiques de lestat, sestudia la caracterització del model de Kerala basat en un elevat desenvolupament humà i en lestancament econòmic. Seguidament sanalitzaran els diferents factors que han conduït a lúnic i particular model de desenvolupament que ha seguit Kerala, centrant-nos en lorganització dels diferents grups socials -a nivell de casta i de classe- i larticulació de les seves demandes així com en el paper que ha jugat lEstat en laplicació de mesures redistributives i igualitàries. A mode de conclusió es fa un repàs dels diferents capítols, exposant-se les principals conclusions a que sha arribat al llarg de la investigació.