Departament: Historia Moderna e Historia Contemporánea

Facultat: Geografía e Historia

Àrea: Història Moderna

Doctor per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi La población de la provincia de Guadalajara siglos XVI a XVIII 1982. Dirigida per Dr/a. Valentina Fernández Vargas.