Departament: Historia del Arte

Facultat: Geografía e Historia

Grup d'investigació: S U+M A [Universidad+Museo]

Correu: smanero@ucm.es