Département: Estudios Ingleses: Lingüística y Literatura

Faculté: Filología

Domaine: Filología Inglesa

Docteure à l Universidad Complutense de Madrid avec la thèse La evolucion narrativa de John Cheever 1991. Dirigée par Dr. Leopoldo Mateo Alvaro.